Професионален санитарен почистващ препарат- SANID

7.50 лв.33.60 лв.

Изчистване

Професионален санитарен почистващ препарат- SANID  e  киселинен продукт за отстраняване на упорити замърсявания, ръжда, варовикови отлагания от санитарни повърхности. Образува защитен филм. Разрежда остатъци от цимент , не оставя беви варовикови петна.Не е подходящ за киселинно чувствителни естествени покрития, например мрамор.

Начин на употреба и разреждане:

– За почистване на фаянс, теракотени покрития, вани, санитарни съоръжения и плувни басейни:  1:10 до 1:30;

– За почистване на тоалетни, писоари и бидета: Нанася се, изчаква се няколко мин. и се изплаква обилно с вода. Ако е необходимо процеса се повтаря;

– За почистване след строителни дейности, почистване на бетонни и каменни фасади: Разреждане  1:10 до 1:20, фугите предварително се напояват с вода;

– За ежедневно почистване и поддържане 1:100. Третираните повърхности се изплакват с вода без да се подсушават.

Продуктът се разрежда с вода. Към водата се добавя детергента.

Състав: Препаратът представлява смес от <5% нейоногенни ПАВ, 5-<15% фосфорна киселина, аромат, оцветител.

pH(конц.) = 1,5÷2,5

Предлага се в разфасовка от 1 кг и 5 кг.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ:H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:P260 Не вдишвайте аерозоли.
P264 Да се измие лицето, ръцете старателно след употреба.
P280 Използвайте предпазно облекло, предпазни ръкавици, предпазни очила.
P301+P330+P331 – ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане.
P303+P361+P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода или вземете душ.
P304+P340 ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ, на лекар.

Производител – Pachico.

магазин за препарати София; магазин за препарати Пловдив Професионален санитарен почистващ препарат- SANID

Тегло Няма
Обем

1 литър, 5 литра

Отзиви

Все още няма отзиви.

Напишете първия отзив за „Професионален санитарен почистващ препарат- SANID“

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *