Професионален препарат за баня WTF 9

9.84 лв.65.46 лв.

Изчистване

ПРОФЕСИОНАЛЕН КОНЦЕНТРИРАН КИСЕЛИНЕН ПРЕПАРАТ ЗА ОСНОВНО И ВСЕКИДНЕВНО  ПОЧИСТВАНЕ  НА САНИТАРНИ ПОВЪРХНОСТИ –  WTF 9

Предназначение: Препарат с приятен аромат за основно и ежедневно почистване на санитарни повърхности. Ефективно отстранява отлагания от варовик, мръсотия и ръжда. Неподходящ за почистване на мрамор, гранитогрес и естествени камъни.

Работна дозировка: Препарата се разрежда в зависимост от степента и вида на замърсяване и твърдостта на водата. Оптималната работна концентрация е в диапазона 1 до 5 % (масови)  / 10 до 50 грама концентрат на 1 литър вода/. Препоръчително разреждане 1:20 1:100
рН  = 2
 Състав:  нейоногенни ПАВ <5% , азотна киселина 9%, фосфорна киселина 1 -4% , аромат, оцветител.
Срок на годност: 2 години от датата на производство, при съхранение в оригиналната опаковка , на сухо място

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ:H314 Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.
ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:P260 Не вдишвайте аерозоли.
P264 Да се измие лицето, ръцете старателно след употреба.
P280 Използвайте предпазно облекло, предпазни ръкавици, предпазни очила.
P301+P330+P331 – ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане.
P303+P361+P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода или вземете душ.
P304+P340 ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ, на лекар.

 Предлага се в разфасовка от 1л, 5л и 10л.
магазин за препарати София; магазин за препарати Пловдив  Концентриран киселинен  препарат  WTF 9

Тегло Няма
Обем

1 литър, 10 литра, 5 литра

Отзиви

Все още няма отзиви.

Напишете първия отзив за „Професионален препарат за баня WTF 9“

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *