Професионален продукт за санитарни повърхности -WC ACTIVE GEL

6.12 лв.36.00 лв.

Изчистване

Професионален продукт за санитарни повърхности -WC ACTIVE GEL е е подходящ за почистване на тоалетни чинии и писоари. Нанася се с помощта на дозиращата човка и се оставя да подейства няколко минути. При необходимост използвайте четка. Киселинен продукт за почистване на киселинноустойчиви повърхности в санитарни помещения като: тоалетни чинии, писоари, бидета, умивалници, места с варовикови отлагания.

ПОДХОДЯЩ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА.
РАЗФАСОВКИ: 0,75 л.  – бутилка, 5 л.  – туба
СЪСТАВ : <5% нейоногенни ПАВ; ≥5-<15% лимонена киселина; <5% фосфорна киселина, аромат, багрило.
pH(конц.) =1.0 ÷ 2.0
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ:H315 Предизвиква дразнене на кожата.
H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.
ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:P260 Не вдишвайте аерозоли.
P264 Да се измие ръцете, лицето старателно след употреба.
P280 Използвайте предпазни ръкавици, предпазни очила.
P301+P330+P331 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане.
P303+P361+P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода или вземете душ.
P304+P340 ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.
P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.
P310 Незабавно се обадете на лекар, в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ.
P321 Специализирано лечение (вж допълнителна инструкция за първа помощ на този етикет).
P405 Да се съхранява под ключ.
P501 Съдържанието и съдът да се изхвърли в лицензирана фирма за третиране или за събиране на опасни отпадъци или разрешен център за събиране на опасни отпадъци, с изключение на празни чисти съдове, които могат да бъдат унищожени като неопасни отпадъци.
СРОК НА ГОДНОСТ: 3 години в оригинални, добре затворени опаковки в помещение защитено от пряка слънчева светлина. Да не се съхранява при температура под 5°C.
магазин за препарати София; магазин за препарати Пловдив Pachico Glasrein  препарат за санитарни повърхности
Тегло Няма
Обем

0.75 литра, 5 литра

Отзиви

Все още няма отзиви.

Напишете първия отзив за „Професионален продукт за санитарни повърхности -WC ACTIVE GEL“

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *