Профил на купувача

ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ за избор на изпълнител чрез публична покана по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001-1041-C01 от 09.02.2016 г.

Процедура за избор на изпълнител с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване:

  1. Автоматизирана система за производство на торби за прахосмукачки от нетъкан текстил, чрез ултразвуково спояване – 1 брой;
  2. Универсална машина за разролване и срязване с пневматични ножове – 1 брой.”